Tisza nyilatkozat

A Kárpát-medencében a Tisza-völgy vízföldrajzi szempontból különleges helyet foglal el. A Tisza a Duna vízrendszerének legjelentősebb mellékfolyója és egyúttal legnagyobb rész-vízgyűjtője. Szerbia területén a Dunába ömlő Tisza vizének 90%-a átfolyik hazánkon, melynek döntőrésze Szlovákia, Ukrajna, és Románia területéről származik. Magyarország vízgazdálkodási és vízminőségi problémáinak túlnyomó része a Tiszához köthető.


A Tisza vízgyűjtője egységes vízrendszert alkot, vízgyűjtő területe több ország területén helyezkedik el, így elengedhetetlen, hogy a vízgazdálkodási problémákra közös és hatékony válaszokat dolgozzunk ki. Ezért a problémák megoldása is csak egységes rendszerben lehetséges. A széttagoltság miatt keletkezett érdekkülönbségek kezelését összhangban az EU előírásaival és megfelelve a szubszidiaritás elvének, az érintett országok és szereplők felelősségteljes együttműködésével a vízgyűjtőn belül kell megoldani.

Kiemelt jelentősége miatt a Tisza vízgyűjtő-mint részvízgyűjtő-integrált vízgazdálkodásával a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottságon (ICPDR) belül önálló Tisza csoport foglalkozik, és a Duna-medence Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében is önálló egységként jelenik meg. Az Integrált Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv a Víz Keretirányelv szempontrendszerén túlmutatva – az öt érintett ország számára fontos – vízkárelhárítási szempontokkal és a vízminőség és vízmennyiség integrált kezelésével kiegészítve készült el. A terv megvalósításának koordinálása, felügyelete, a párhuzamosságok kiszűrése és a szinergiák erősítése fontos feladat.

Mindezen feladatok eredményes ellátása szükségessé teszi, hogy a jelenlegi együttműködés továbbfejlesztéseként egy önálló, vízgyűjtő szemléletű nemzetközi bizottság jöjjön létre a Tisza-völgyben is.

A Tisza-völgy fenntartható fejlődését elősegítve a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács egy ernyőszervezet létrehozását kezdeményezte, amely fórumot biztosít a Tisza-völgyért tenni akarók számára. E céllal a mai napon, Szolnok központtal megalakult a Tisza-völgyi Műhely. A Tisza-völgyi Műhely egy nyitott koordinációs fórum, melynek tagjai saját szakterületük képviseletével adják meg a rendszer kereteit.

A Tisza-völgyi Műhely alapítóinak közös célja továbbá, hogy támogatásukkal elősegítsék a Tisza Egyezmény megalkotását a vízgyűjtőországai között, benne a Tisza Vízgyűjtő Bizottság létrejöttét. A Bizottság megalakulásával több szintű és széles spektrumú kapcsolatrendszer és adathálózat alakulhatna ki a Tisza vízgyűjtőjén. A konzultációs és koordinációs szervezet országai együttműködnének a Tisza folyógazdálkodási, hidrológiai egyensúlyának biztosítása és természeti értékeinek védelme érdekében. A Bizottság a Víz Keretirányelv és az Árvízi Irányelv rendelkezései és célkitűzései figyelembe vételével nemzetközi szintű ajánlásokat, stratégiákat dolgozna ki a Tisza folyó és mellékfolyóira vonatkozóan. Körvonalazná az ehhez szükséges feltáró kutatási igényeket, és a feladatokat végrehajtó közép-és felsőfokú szakemberek, határokon átnyúló Tisza-völgy tudatosságának kialakításához szükséges ismeretanyagát.

További célkitűzés a Duna Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulásának támogatása a Tisza vízgyűjtőjén, a víz mennyiségi és minőségi kérdéseinek integrált kezelése, javaslatok kidolgozása a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.

A Tisza-völgyi Műhely alapítói vállalják a Tisza Vízgyűjtő Bizottság létrejötte utáni szakmai és támogató háttér biztosítását.


Szolnok, 2011. március 30.